1. رادیوگرافی PA

    لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

    گزارش لغو کردن
  2. بدشکلی دندان ها

    لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

    گزارش لغو کردن